preskoči na sadržaj
Projekti

PROGRAMI I PROJEKTI

 

1. ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

 

Korupcija se može definirati kao svaki oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili skupne koristi, a na štetu društvene zajednice. Škola kao javna ustanova u okviru obavljanja javne službe dužna je poduzimati preventivne mjere  i programe te djelovati na suzbijanju korupcije.

 

Ciljevi programa

Kontinuirano djelovanje u borbi protiv korupcije, zakonito postupanje u svim područjima rada i djelovanja, preventivnim radom i djelovanjem, odgojno-obrazovnim aktivnostima na razvijanju moralnih i društvenih vrijednosti kod učenika od najranije dobi. U tom slučaju moguće je ostvariti ciljeve borbe protiv korupcije:

-          antikoruptivni rad i poslovanje škole,

-          odbijanje sudjelovanja u korupciji,

-          suradnja sa tijelima javne vlasti.

 

Aktivnosti i mjere (poduzimaju se na nekoliko područja)

 

U upravljanju školom kao:

-          odgovorno i zakonito postupanje pri donošenju odluka u financijsko-materijalnom poslovanju,

-          pri raspolaganju sredstvima škole,

-          sklapanju pravnih poslova u ime i za račun škole,

-          otuđivanju, opterećivanju pokretnina i nekretnina u vlasništvu škole,

-          odlučivanju o davanju u zakup ili najam prostora škole,

-          odlučivanje o realizaciji izleta ekskurzija i sl.

U zasnivanju radnih odnosa:

-          striktno se držati zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ZOR-a.

 

U radu i poslovanju:

-          postupanje prema zakonskim, pod zakonskim propisima i sukladno uvriježenim etičkim normama,

-          pridržavati se propisanih postupaka,

-          postupanje pridržavajući se načela savjesnosti i poštenje, uz uvažavanje pravila struke,

-          raspolaganje sredstvima škole pažnjom dobrog gospodara.

Odgovornost u trošenju sredstava:

-          racionalno trošenje i raspolaganje,

-          postupanje po pozitivnim propisima,

-          provedba zakonom predviđenih postupaka.

Obavljanje računovodstvenih postupaka:

-          prema pozitivnim propisima, pod zakonskim propisima i uredbama,

-          vođenje propisanih evidencija,

-          redovito izvješćivanje nadležnih javnih tijela i službi,

-          postupanje pažnjom dobrog gospodara sukladno zakonima i pravilima morala.

Obavljanje tajničkih poslova:

-          postupanje prema pozitivnim propisima i pod zakonskima aktima te uredbama,

-          pridržavanje propisanim i uobičajenim postupcima,

-          postupanje i ponašanje po pravilima struke, savjesnosti i moralnim pravilima.

Odgojno obrazovni poslovi:

-          razvijanja moralnih i društvenih vrijednosti među učenicima,

-          ukazivanje na korupciju kao društveno štetnu i nemoralnu pojavu,

-          edukacija o mogućim načinima sprječavanja i prepoznavanja korupcije,

-          ovom segmentu dati prioritet zbog budućih naraštaja.

Antikorupcijsku edukaciju učenika treba ugraditi u nastavne i odgojno-obrazovne sadržaje kao što je kod nas u slučaju nastavnih predmeta: društvo, etika i kultura, vjeronauk, satovi razrednika, njegovanje hrvatskog jezika, njegovanje pod sugestijama i naputcima stručne službe škole životnim vještinama. Potrebno je:

-          razvijati osobnost djece,

-          upoznati ih sa neprihvatljivim vrstama ponašanja, donošenja odluka,

-          preuzimanja odgovornosti i obveza,

-          usvajanje načela pravednosti,

-          usvajanje etičkih načela,

-          ukazivanje na pogubnost kršenja propisa, te snošenja posljedica za kršenje istih,

-          upoznavanja sa vrednotama civilnog društva, demokracije,

-          Upoznavanje sa negativnim porukama masovnih medija i sl.

 

Nadzor nad radom i poslovanjem škole vrše nadležne javne službe i tijela te svojom kontrolom i uputama igraju važnu ulogu u sprječavanju korupcije i stvaranja svijesti o pogubnosti utjecaja korupcije. Iste će sudjelovati u zajedništvu sa školom na sprječavanju i otklanjanju korupcije, te po potrebi provoditi inspekcijski nadzor i reviziju financijsko-materijalnog poslovanja.

 

 

 

2. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM-OVISNOST I NASILJE

 

PRIORITETNA PODRUČJA

1. Stjecanje životnih vještina

Cilj 1: Jačanje osobnih mehanizama učenika za što uspješnijom integracijom u društvu.

Cilj 2: Podučiti učenike kako se predstaviti i samozastupati te kako se zauzeti za sebe. Kako prihvatiti i provoditi obaveze i koristiti prava.

2. Preveniranje i suzbijanje nasilja među djecom

Cilj 1: Uz provođenje CAP programa (koji se drugu godinu provodi u školi) prevenirati nasilje među djecom.

3. Spolnost i primjereno seksualno ponašanje

Cilj 1: Razumijevanje razlika među spolovima ulaskom u pubertet.

Cilj 2: Kontrola seksualnih potreba i primjereno seksualno ponašanje.

Cilj 3: Zaštita od spolno prenosivih bolesti i maloljetničke trudnoće.

3. Sportom protiv rizičnih oblika ponašanja

Cilj 1: Rad s rizičnom populacijom djece na osvještavanju vlastitih negativnih oblika ponašanja i usmjeravanje u sport.

 

PLANIRANJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti s učenicima

1. Radionice za razvoj životnih vještina

a) TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA - Tomljanović i Kovačiček (četiri radionice tijekom školske godine)

Teme: - biti nezavisan i samostalan (uč. od 5.do 8.razreda)

- zauzeti se za sebe u donošenju odluka – za učenike OŠ (uč. od 5.do 8.razreda)

- samopoštovanje (uč. od 5.do 8.razreda)

- zauzeti se za sebe (uč. od 1. do 4.razreda), u suradnji s Dubrović

- prepoznavanje emocija (uč. od 1. do 4. razreda), u suradnji s Dubrović

b) RADIONICE ZA RAST I RAZVOJ - Kovačiček (jednom tjedno)

 - uč. od 5.do 8.razreda

c) RADIONICE ZA SAMOZASTUPANJE - Vragolović (četiri radionice tijekom školske godine)

 - uč. od 5.do 8.razreda

d) RADIONICE MEDIJACIJE - Majkić i Vragolović

– za učenike SŠ (od 1.do 3.raz.)

 

2. Radionice za spolnost i primjereno seksualno ponašanje

Teme: - razlike među spolovima ulaskom u pubertet (od 4.do 8.raz., skupine UiTMR)

- kontrola seksualnih potreba i primjereno seksualno ponašanje (skupine UiTMR, od 4.do 8.razreda)

- zaštita od spolno prenosivih bolesti i maloljetničke trudnoće (skupine UiTMR, od 4.do 8.razreda)

 

3. Radionice CAP programa

- za učenike OŠ – skupine UiTMR i uč. 8.raz.

4. Sportom usmjeravamo energiju (za učenike OŠ)

- planiranje sportskih aktivnosti za ciljanu skupinu djece s rizičnim ponašanjem (plivanje, odlazak u prirodu...)

Aktivnosti s roditeljima

1. Informiranje na roditeljskim sastancima

2. Savjetovalište u okviru škole s temama iz područja uspješnog roditeljstva (u suradnji s Obiteljskim centrom iz Rijeke)

3. Radionice u okviru CAP programa

 

Aktivnosti s učiteljima i osobljem

1. Informiranje na sjednicama i stručnim aktivima

2. Suradničko-partnerski odnos u provođenju programa i praćenju naučenoga

 

PRAĆENJE I VREDNOVANJE UČINKOVITOSTI PROGRAMA

-praćenje primjene naučenoga uz pravovremenu reakciju i ponavljanje tema ili radionica

- radni listići s praktičnim zadacima za učenike

- evaluacijski listići

 

NAČINI PROVOĐENJA PROGRAMA

- posebno organizirane radionice, savjetovanja i edukacije

- u okviru nastave SRO

- u okviru programa PSP

 

Koordinator: Nataša Tomljanović,prof.reh.

Članovi tima:

Nataša Tomljanović, prof.reh., Dubravka Balen Krulčić, prof.reh., Tamara Dubrović, prof.reh., Sanja Majkić, prof.reh., Snježana Petković, prof., Nataša Jurković, prof.reh.

Stručni suradnici: Zdenka Vragolović, soc.rad., mr.sc.Tatjana Kovačić, prof.def., dipl. psih. Lorena Kovačiček, prof.

Medicinsko osoblje škole: Vesna Majnarić, med.ses.

Vanjski suradnici: Tatjana Čulina, dr.

Suradnik roditelj: majka učenice Clare Višić.

Podtimovi:

1. Obitelj –  T.Kovačić, Z.Vragolović, B.Vlaše Roman

2. Nasilje – CAP program – T.Dubrović

3. Spolnost i primjereno seksualno ponašanje – T.Kovačić, D.Balen Krulčić i V. Majnarić

4. Stjecanje životnih vještina – TŽV – N.Tomljanović i L.Kovačiček

                                                    - MEDIJACIJA – S.Majkić i Z.Vragolović

5. Sportom usmjeravamo energiju –S. Petković i N.Jurković

Rad s populacijom: učenici OŠ i SŠ

                              roditelji

                              učitelji.

 

 

3. CAP-(CHILD ASSAULT PREVENTION PROGRAM) – PREVENCIJA NAPADA NA DIJETE, ZA DJECU USPORENOG KOGNITIVNOG RAZVOJA

 

Cilj:

-poučiti djecu primarnim preventivnim strategijama u rizičnim situacijama, a odrasle senzibilizirati za problem zlostavljanja djece s teškoćama.

 

Namjena:

Edukacirati odrasle o rizičnim situacijama te preventivnim strategijama kroz predavanje za roditelje učenika uključenih u provedbu programa.

Učenike educirati, osnažiti i osposobiti u preventivnim vještinama kroz pet radionica.

 

Način realizacije:

Radionice s učenicima 8. razreda (razrednik: Kristina Kalinić) i učenicima 3 starije skupine učenika koji se školuju po programu UiTMR (razrednici: Ivone Šabarić-Rubeša i Sandra Mirojević) te učenicima SŠ (razrednici:Olgica Jukić, Sanja Majkić, Zvonimir Brozić) održat će se u 2 učionice ovisno o razrednim odjelima.

 

Nositelji aktivnosti- dva tima:

1.tim: Vesna Žilić, soc.ped.- vanjski suradnik.

           Dolores Stegić-Coglievina, prof.reh.

           Renata Jerković, prof. reh.

2. tim: Tamara Dubrović, mag.edu.reh.

            Marina Pavić, prof.reh.

            Janja Vucković, prof.reh.

 

 

 

4. „ZELENA VRATA ZNANJA“-UREĐENJE I ODRŽAVANJE ŠKOLSKOG EKO-VRTA/OKUĆNICE

 

Cilj aktivnosti:

-osposobljavanje učenika za jednostavne poslove održavanja okućnice i vrta (izobrazba vrtlar/cvjećar, radni odgoj) kroz učvršćivanje radnih navika i socijalizacije u užoj i široj radnoj i školskoj okolini

Namjena aktivnosti:

-provođenje programa izobrazbe, radnog odgoja i socijalizacije u užoj i široj radnoj i školskoj okolini

Način realizacije aktivnosti:

-ugradnja Eko vrta – Slagalica u dvorištu matične škole,

-uzgoj voća i povrća za potrebe kabineta domaćinstva,

-uzgoj mediteranskog bilja,

-odvajanje i kompost bio-otpada iz kabineta domaćinstva,

-izrada mirisnih vrečica i sl. proizvoda za učeničku zadrugu,

-sadnja mediteranskog bilja na područnim odjelima Baredice i Oštro,

-održavanje okućnice škole, odjela Baredice, okoliša parka Fakulteta za teologiju, sudjelovanje u ekološkim akcijama lokalne zajednice

-širenje obima posla u skladu s mogućnostima i potrebama škole.

 

Vremenik aktivnosti:

-          školska godina 2014/2015, a prema satnici pojedinih razrednih odjela

 

Financiranje programa/projekta će se provoditi kroz  natječaje. Program će se prijaviti kao projekt i na taj način će se pokušati izfinancirati cijeli program, a i proširiti u skladu sa potrebama i interesima učenika te mogućnostima škole.

 

Nositelji aktivnosti:

-          razrednici grupa i razreda škole

 

 

5. SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE

 

         Savjetovalište za roditelje jedna je od aktivnosti koja se već nekoliko godina provodi u Centru. Održavaju se različita tematska predavanja, a u skladu s interesima roditelja. Uglavnom su to teme iz područja odgoja djeteta, psihosocijalnih potreba djeteta, dječjih prava, brige o zdravlju, kavlitetnom roditeljstvu i sl. Pokušavaju se dotaknuti mnoga problemska pitanja, a očekuje se aktivno sudjelovanje roditelja. Vrijednost ove aktivnosti je u proširivanju znanja roditelja o potrebama vlastita djeteta, ali i u međusobnom druženju roditelja i stručnjaka te razmjeni iskustava.

Radionice vezane uz kvalitetno roditeljstvo provoditi će socijalna radnica Centra u suradnji s Obiteljskim centrom.

 

Koordinatori aktivnosti su Tatjana Kovačić, pedagog Centra i Barbara Vlaše Roman, psiholog Centra i Zdenka Vragolović, socijalni radnik Centra.

 

 

6. PROGRAMI OBILJEŽAVANJA PRIGODNIH DANA

 

Dani kruha

 

Dani kruha obilježavaju se svake godine tijekom listopada u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima te u mnogim drugim ustanovama i organizacijama iz sustava obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva. Jednaka tradicija obilježavanja slijedi se i u Centru za odgoj i obrazovanje.

Obilježavanje Dana kruha pridonosi potpunijem odgoju i obrazovanju za zaštitu okoliša, upoznavanju i očuvanju biološke raznolikosti Republike Hrvatske, podizanju svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj prehrani, a temelji se na izgrađivanju pozitivnih stavova i stvaranja pravilnog emocionalnog odnosa djeteta/učenika i prirode.

 

Ciljevi programa:

-          upoznati učenike s procesom nastajanja kruha («Od zrna do kruha»)

-          približiti učenicima blagovanje kruha i narodne običaje

-          upoznati učenike sa žetvenim i ostalim običajima

-          upoznati učenike s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje (povrće, žitarice, gljive, ljekovito i začinsko bilje)

-          upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta (izgled sjemena, način i vrijeme sadnje, vegetacijski ciklus)

-          ukazati na važnost zdrave prehrane.

Sudionici programa:

-          učenici osnovne i srednje škole Centra za odgoj i obrazovanje

-          roditelji učenika osnovne i srednje škole Centra za odgoj i obrazovanje

-          voditelji i koordinator programa

-          razrednici kao voditelji aktivnosti na razini razreda.

Metode rada:

Na razini razreda:

-          razgovor s učenicima na temu kruha, autohtonih plodova našeg zavičaja, običaja primorskog kraja

-          obrađivanje nastavnih cjelina tematski vezanih za Dane kruha

-          informiranje učenika o kulturi ophođenja prema kruhu i načinima zbrinjavanja njegovih ostataka

-          upoznavanje učenika sa životnim ciklusom poljoprivrednih kultura (žitarice, voće, povrće i sl.)

-          prikupljanje sjemenki žitarica, ljekovitog bilja i sl., likovno izražavanje, uređivanje učionice i prostora škole, scenski izraz (prikaz običaja i sl.) u svrhu pripremanja izložbe radova djece i učenika na temu Dani kruha

-          izrada kruha, peciva i krušnih proizvoda u suradnji s roditeljima, s naglaskom na važnost obiteljskog okupljanja

-          organizacija posjeta pekarnicama, sjemenari, mlinu i sl.

 

Na razini škole:

-          organizacija prigodne svečanosti za djecu, roditelje i učitelje povodom Dana kruha

-          blagoslov kruha i plodova zemlje

-          izložba radova učenika na temu Dani kruha

-          izložba plodova našeg zavičaja

-          izložba prigodni poljoprivrednih alatki

-          predstavljanje zavičajne kuhinje (fotografije, plakati, literatura i sl.).

 

Koordinator za ovaj program je Tatjana Kovačić.

 

 

Međunarodni dan obitelji

 

         Ujedinjeni narodi su 15. svibnja proglasili Međunarodnim danom obitelji još 1989. godine. Taj je dan u svijetu prvi puta obilježen 1994. godine, koja je bila proglašena Međunarodnom godinom obitelji. Osnovni značaj obilježavanja tog dana jest naglasak na važnosti obitelji u društvu, čime se promiče uvažavanje obiteljskog života, tradicije i običaja. Unatoč mnogim promjenama koje su utjecale na mjesto i ulogu obitelji u društvu ona je ipak temeljna jedinica društva i ima civilizacijsku vrijednost. Obitelj pruža zaštitu i skrb; obitelj je utočište sigurnosti i od ključne je važnosti za razvoj svih članova, posebice djece. Obitelj omogućava rast i razvoj, maksimalizaciju potencijala i stoga se treba podići na pijedestal obaveza i odgovornosti društva u cjelini. Obitelj treba zadovoljiti sve one potrebe svojih članova, koje svakodnevno življenje čine bogatijim, sadržajnijim i ljepšim.

         Školski program obilježavanja Međunarodnog dana obitelji 15. svibnja 2009. godine temelji se na navedenim načelima, koji predstavljaju nit vodilju u osmišljavanju i organizaciji sadržaja i aktivnosti planiranih za obilježavanje Međunarodnog dana obitelji. Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji u Centru za odgoj i obrazovanje poprimilo je tradicionalnu dimenziju. Naime, zbog specifičnosti pristupa u radu s učenicima Škole, a koji se temelje na uvažavanju osobnih potreba učenika i humanizaciji odgojno-obrazovnog procesa, godinama se njeguje odnos uzajamnog razumijevanja i poštovanja s obiteljima naših učenika. Time se jasno naglašavaju obiteljske vrijednosti, pa se Međunarodni dan obitelji u Centru za odgoj i obrazovanje obilježava sa porukom: «Obitelj je prva i najvažnija škola – obitelj je škola za život.».

 

Ciljevi programa:

-          upoznati učenike, roditelje i učitelje s obiteljskim vrijednostima i značajem obiteljskog okruženja

-          promovirati suradnju s roditeljima i stvaranje partnerskog odnosa obitelj – škola

-          informiranje učenika i roditelja o nastojanjima Škole za unapređivanje i podizanje kvalitete odgojno – obrazovnog rada provedbom raznovrsnih projekata i programa u neposrednom odgojno – obrazovnom radu

-          potaknuti uključivanje roditelja u školske i izvanškolske aktivnosti te zajedničko planiranje istih

-          podržavati uvažavanje obiteljskog života, tradicije i običaja

-          pokazati solidarnost u potrazi za boljim životnim standardom obitelji

-          potaknuti djelovanje svih nadležnih subjekata u korist obitelji.

Sudionici programa

-          učenici osnovne i srednje škole Centra za odgoj i obrazovanje

-          roditelji/članovi obitelji učenika osnovne i srednje škole Centra za odgoj i obrazovanje

-          voditelji i koordinatori programa

-          razrednici kao voditelji aktivnosti na razini razreda.

-           

Metode rada:

Na razini razreda:

-          razgovor s učenicima na temu obitelji i obilježavanja Međunarodnog dana obitelji

-          obrađivanje nastavnih cjelina tematski vezanih za obitelj i za Majčin dan

-          upoznavanje učenika sa temeljnim obiteljskim vrijednostima i važnost njegovanja međusobnih odnosa, uvažavanja i tolerancije

-          informiranje roditelja o aktivnostima koji se provode u Školi povodom Međunarodnog dana obitelji te o potrebi za njihovim aktivnim sudjelovanjem.

Aktivnosti na razini razreda uključuju:

         • izrada prigodnih čestitki i poklona za roditelje/članove obitelji

         • izrada zajedničkog plakata na kojem će se istaknuti: poruke djece roditeljima (npr. «Za mene je obitelj kada se mama, tata i ja volimo»), fotografije iz obiteljskog života (npr. «Moji roditelji i ja»), prigodni pjesma na temu obitelji i sl.

         • likovne aktivnosti (na temu «Moja obitelj», «Moja majka» i sl. uz korištenje različitih medija za likovno izražavanje, prema osobnom izboru učenika)

         • parlaonica - rasprava o pojedinim aspektima obiteljskog života te o ostalim sličnim temama, po potrebi uz sudjelovanje stručnih suradnika Škole («Komunikacija u obitelji», «Lijepa riječ otvara sva vrata» i sl.)

         • volontiranje roditelja u razrednim odjelima i grupama učenika te sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima. Na razini škole:

-          organizacija prigodne svečanosti za djecu, roditelje/članove obitelji i učitelje povodom Međunarodnog dana obitelji

-          izložba radova učenika na temu obitelji i obilježavanja Međunarodnog dana obitelji (izlaganje zajedničkih plakata, individualnih uradaka i dr.)

-          organizacija zajedničkih aktivnosti (druženje učenika i njihovih roditelja, igre, natjecanja i sl.)

-          organizacija posebnih aktivnosti poput radionica, sastanaka i sl., sa ciljem unapređivanja suradnje s roditeljima, informiranja i savjetovanja roditelja («Komunikacija u obitelji», «Roditeljstvo», «Kako pružiti podršku roditeljima» i sl.)

-          dokumentirati izvedene aktivnosti, dojmove, komentare učenika, roditelja i članova obitelji.

 

Koordinator aktivnosti je Dina Dežmar.

 

 

4.7. PROGRAM ŠKOLE U PRIRODI

 

         Škola u prirodi omogućava učenicima učenje cjelovitim doživljavanjem životnih i nastavnih sadržaja u neposrednoj stvarnosti. Promjene u prirodi međusobno su povezane uzročno-posljedičnim vezama, a Škola u prirodi omogućava učenicima promatranje prirodnih promjena i uočavanje specifičnosti odnosa u prirodi.

Ciljevi:

-          uvježbavanje prirodoslovnih postupaka (promatranje, opažanje, uspoređivanje, razvrstavanje, mjerenje, opisivanje, prikupljanje podataka, zapisivanje podataka, zaključivanje i interpretacija podataka, obrazlaganje uzroka ili posljedica)

-          razvijanje ekološke svijesti

-          isticanje važnosti suživota ljudi i prirode

-          aktivna uloga u zaštiti prirode

-          poticanje komunikacije i partnerskog odnosa učenik – učitelj i obratno

-          druženje, sklapanje prijateljstva, uvažavanje i tolerancija različitosti

-          učenju pravilima zajedničkog života i preuzimanja odgovornosti

-          odabir aktivnosti prema najbolje izraženim sposobnostima učenika što vodi ka osobnom zadovoljstvu i porastu samopouzdanja

-          usvajanje poželjnih pravila ophođenja (npr. higijenske navike, kulturno ponašanje)

Sudionici programa:

-          učenici i učitelji osnovne i srednje škole Centra za odgoj i obrazovanje

-          koordinatori programa

-          razrednici kao voditelji aktivnosti na razini razreda

Metode rada:

-          prikladni nastavni sadržaji i aktivnosti (izvode se prema nastavnom planu)

-          športsko-rekreacijski sadržaji (npr. športske igre, natjecanja, rad u radionicama prema interesu i sposobnostima)

-          organizacija kvalitetne provedbe slobodnog vremena (čitanje, pisanje razglednica, pričanje, društvene igre).

 

Koordinator aktivnosti je pedagog Tatjana Kovačić.

 

 

4.8. PLAN DJELOVANJA ZA PROMICANJE I USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

 

         Na razini škole smo izrazito angažirani u preventivnim programima te oblicima savjetodavnog rada, ali i edukacijskog pristupa različitim problemima naših učenika i njihovih roditelja te učitelja. Obzirom da je riječ o aktivnostima koje sveobuhvatno obrađuju teme iz područja odgoja i obrazovanja, zdravstvene skrbi, socijalne problematike, mentalnog zdravlja i dr., a unutar kojih se raspravlja i o ravnopravnosti spolova, u nastavku iznosimo pregled planiranih aktivnosti u svom izvornom obliku.

U pristupu ovoj problematici služimo se znanjima i vještinama dobivenim na mnogim verificiranim seminarima kao i u drugim vidovima stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika Centra (edukacije, poslijediplomski studiji is l.).

 

Način realizacije:

Rad s učenicima

-prikladni nastavni sadržaji i aktivnosti, radionice na teme koje podrazumijevaju i problematiku ravnopravnosti spolova (np. odnos dječaka-djevojčica, majke-oca),

-briga o zdravlju-prikladne aktivnosti koje vodi liječnik školske medicine/medicinska sestra/pedagog/psiholog/socijalni radnik.

Rad s roditeljima

-edukacija o važnosti građanskog odgoja,

-promicanje vrijednosti o problematici na roditeljskim sastancima, individualnom savjetovanju roditelja (psiholog,pedagog,socijalni radnik,medicinska sestra idr.).

Rad s učiteljima

-promicanje međuljudskih odnosa i suradničke atmosfere,

-ostvaruje se kroz sjednice UV, NV, SA, sudjelovanjem na stručnom usavršavanju, individualnim i grupnim savjetovanjima, trenucima zabave i opuštanja.

Sve aktivnosti provode se tijekom cijele nastavne godine.

 

Nositelji aktivnosti:

-stručni suradnici škole,

-medicinska sestra,

...te razrednici osnovne i srednje škole.

 

 

4.9. UNICEF-ov PROJEKT “ŠKOLE ZA AFRIKU”

 

 

Ciljevi projekta: -humanitarno djelovanje za djecu u Africi,

                           -podizanje kvalitete života i obrazovanja u Africi,

                           -prikupljanje novčanih sredstava.

 

Namjena projekta: senzibilizacija učenika za pomoć potrebitima, usmjerenost na ispunjavanje dječjih prava, humanitarni angažman i aktivno sudjelovanje u životu zajednice; osobna, građanska i društvena odgovornost, edukacija (dječja prava; ravnopravnost spolova; život u Africi: obrazovanje, djetinjstvo, odrastanje, igra i dr.), amoaktualizacija  kroz humanitarnu aktivnost, formiranje pozitivnih stavova prema ugroženim skupinama.

 

Način realizacije: informacije o projektu, informiranje i edukacija učitelja/nastavnika, roditelja/skrbnika, informiranje putem plakata, učeničkih radova, novinskih članaka i sl., edukativne aktivnosti i igre, motivacijske poruke, prodajne izložbe, suradnja s medijima i lokalnom zajednicom, prikupljanje dobrotvornih priloga.

 

Vrijeme provođenja projekta je tijekom školske godine.

 

Koordinatori aktivnosti su Zdenka Vragolović i Barbara Vlaše Roman

 

Priloženi dokumenti:
Skolski projekti.pdf

e-Dnevnik
Lista linkova je prazna

TražilicaKalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Korisni linkovi

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
preskoči na navigaciju